SK
 / 
HU
info@froccsfest.com
fb-logo insta-logo

Fröccsfest

Fröccsfest Akustik
-
+
12
Eur
Spolu:
12
Eur
Nie sme platcom DPH.
gopay verified_by_visa.png mastercard_securecode
visa visa_electron mastercard mastercard_electronic maestro

UPOZORNENIE
BERIEM NA VEDOMIE

Organizátor ako prevádzkovateľ výslovne upozorňuje každú dotknutú osobu, že má podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany osobných údajov a v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany osobných údajov a) právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku; b) právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.